Obchodné podmienky

Webshop DominoSk.SK, ktorého súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti dominosk s.r.o., so sídlom Športová 2920, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenká reupublika, IČO:46041508 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 54290/L (ďalej len „VOP“) je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou dominosk s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy.

§ Rozhodné právo

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "E-obchod") na dominosk.sk.

§ Kúpna zmluva a jej náležitosti

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovanlostí týkajúcich sa obsahu elektronikcej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

§ Podmienky dodávky tovaru

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto „miesto určenia“) stanoveného podľa objednávky objednávateľa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ cez kuriérsku službu , ktorej náklady hradí objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné. Tovar je zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave. V prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 100 EUR s DPH si Predávajúci vyúčtuje balné a poštovné:

  • vo výške 5,40 EUR s DPH, ak si vyberiete spôsob platby na dobierku tj. platba pri prevzatí tovaru,

  • vo výške 4,40 EUR s DPH, ak si vyberiete spôsob platby dopredu prevodom na účet.

V prípade, že celková suma za objednávku je vyššia ako 100 EUR s DPH je prepravné a balné pre Kupujúceho zdarma a platí ho Predávajúci. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 100 EUR s DPH neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie. Dodávky eletronicky objednaného tovaru budú podľa dostupností tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 14 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Ak je tovar na sklade dodacia lehota je od 24 hodín do 10 pracovných dní. Ak je tovar na zákaznku dodacia lehota je od 10 pracovných dní do 60 pracovných dní, v závislosti od počtu objednaných kusov, do výrobcu, od dopravy, .....

  • pozn* ceny dopravy sú platné len na území SR ( slovakia )

  • tovar je zasielaný kuriérskou službou

§ Platobné podmienky

Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. Pri dodávke tovaru je dodávateľ povinný zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar na kuriérskou službou po zaplatení tovaru. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ. Zákazník za objednanú zásielku môže platiť následovne:

  • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar (vrátane poplatkov za dobierku, prepravné a balné) uvedenú v elektornickej objednávke pri prevzatí kuriérovi

  • BANKOVÝM PREVODOM: V takom prípade zaplatíte za tovar po doručení potvrdenia objednávky na váš e-mail. Číslo účtu a potrebné informácie k úhrade nájdete v potvrdení. Ako variabilný symbol uvediete číslo Vašej objednávky. Dôležité je uviesť správny variabilný symbol, na základe ktorého vieme Vašu platbu priradiť k Vašej objednávke. Hneď ako nám bude cena objednávky pripísaná na náš účet (môže to trvať až tri pracovné dni - v závislosti od Vašej banky), zašleme Vám tovar.

§ Reklamácie

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokiaľ objednávateľ zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviesť túto skutočnosť pri prevzatí v dodacom liste. Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byť odberateľom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byť uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania. Oprávnenosť reklamácie musí byť v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávateľa. Objednávateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

§ Vrátenie tovaru

Objednávateľ má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený len po prechádzajúcej dohode s dodávateľom, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom. Náklady na dopravu tovaru hradí Objednávateľ. Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávateľ dobropis na kúpnu cenu (bez dopravných nákladov) a vráti v dobropise uvedenú čiastku prevodom na účet odberateľa. Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zľava. Ak sa zákazník rozhodne pre vrátenie penazí, kontaktuje našu spoločnosť telefonicky alebo e-mailom. Naša spoločnosť po overení podmienok na nárokovanie penazí zašle zákazníkovi peniaze späť na úcet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý zákazník navrhne.

§ Záverečné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa katalógu produkty dominosk.sk uzavreté medzi objednávateľom a dodávateľom. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednosť pred týmito VOP. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.05.2012